ANI îi ia ca din oală. Ce aleși locali au mai fost găsiți incompatibili

Agenția Națională de Integritate (ANI), a aunțat miercuri printr-un comunicat de presă că a constatat „încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a șapte aleși locali (doi primari, un viceprimar și patru consilieri locali)”

Redăm mai josintegral comunicatul de presă al ANI:

„COMUNICAT – INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV – 7 ALEȘI LOCALI

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a șapte aleși locali (doi primari, un viceprimar și patru consilieri locali).

Lista nominală a celor șapte aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă:

1)STAIU GHEORGHE
Primar al Comunei Șușani, Jud. Vâlcea
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de primar, a încheiat, la data de 30 octombrie 2012, un contract privind concesionarea suprafeței de 112 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Șușani, către S.C. STAIU DAMIR S.N.C. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată și soția acestuia dețineau funcția de administrator), încălcând, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit. a), b) și c) din Legea nr. 393/2004.

2)MARIN ALEXANDRU
Primar al Comunei Siliștea, Jud. Teleorman, și fost Viceprimar al Comunei Siliștea
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 – 11 aprilie 2012, întrucât a exercitat, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al societăților comerciale SAN PROSPER S.R.L. (până la data de 15 decembrie 2011) și SAN SAN IMPEX S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3)ȚEPEȘ MARIAN
Viceprimar al Comunei Vasilați, Jud. Călărași
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 aprilie 2011, întrucât exercită, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu Vasilați, Județul Călărași, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4)COSTENIUC FLORIN IOAN
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Cavnic, Jud. Maramureș
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 iulie 2012 și până la data de 05 ianuarie 2015, întrucât a exercitat, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de consilier personal în cadrul Cabinetului Primarului Orașului Cavnic, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

5)COTEA MIHAI
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Calafat, Jud. Dolj
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 22 iunie 2012, întrucât exercită, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de consilier în cadrul Cabinetului Primarului Municipiului Calafat, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

6)CONSTANTIN VIOREL
Consilier local al Comunei Borlești, Jud. Neamț
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatelor de consilier local, S.C. CONSTANTIN LIBRAR PREST S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat în solidar cu soția sa care, în plus, deține și funcția de administrator al societății) a emis facturi fiscale în cuantum de 21.478,35 Lei către Primăria Comunei Borlești (acte justificative pentru vânzarea / cumpărarea de produse și / sau servicii, respectiv înscrisuri sub semnătură privată, prin care se constată executarea unor operațiuni comerciale), obiectul tranzacției între societatea comercială și primărie fiind furnizarea de produse alimentare și non-alimentare, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

7)NEDELCU CURIAC
Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Carașova, Jud. Caraș-Severin
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
La data de 23 mai 2014, a participat, în calitate de consilier local, la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local Carașova privind repartizarea suprafețelor de teren aflate în administrarea Comunei Carașova, și, ulterior, în data de 28 mai 2014, a încheiat cu Primăria Comunei Carașova un contract de închiriere pentru o suprafață de pajiște aflată în domeniul privat al Comunei Crașova.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, și dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MARIN ALEXANDRU nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii […] sunt obligaţi […] să nu încheie un act juridic […] în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I ”;

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societăţile comerciale […] precum şi la instituţiile publice […]”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „funcția de consilier local […] este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”;

· art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcția de […] administrator […] precum și calitatea de […] asociat la societățile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse […] cu autoritățile administrației publice locale din care face parte […]. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de către soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

· art. 75, lit. a), b) și c) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”;

· art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă”;

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […].

Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.”, se arată în comunicatul de presă al ANI.