Conform unor surse de incredere din Primaria Calafat: Mircea Guta ii ia la misto pe procurori: isi intraineaza bunurile de sub sechestru

Dosar nr. 4789/201/2013 Judecătoria CALAFAT
Informații generale
http://lege5.ro/dosar/ge2dinjrgizdkxzsgayq/4789-201-2013-judecatoria-calafat

Dată:
13.12.2013

Număr dosar:
4789/201/2013

Instanță:
Judecătoria CALAFAT

Secţie:
JUDECATORIA CALAFAT

Stadiu:
Fond

Obiect:
anulare act

Materie:
Civil

Părți

Guta Marinela Pârât

Guta Mircea Marinel Pârât

Guta Ion Reclamant

Guta Victoria Reclamant

Oră: 08:30

Document: Hotarâre numarul 482/2014 din data 26.02.2014

Tip soluţie: Consfinţește tranzacţia părţilor

Soluție pe scurt: În temeiul art.438 C.p.c. raportat la art.59 alin.2 din Legea nr.192/2006 consfinţește înţelegerea părţilor în conformitate cu Acordul de mediere din 10.12.2013, având următorul cuprins: “Subsemnaţii, GUTA ION, domiciliat in Calafat, Sat Ciupercenii Vechi, Str.Florilor nr.15, GUTA VICTORIA, domiciliata in Calafat, Sat Ciupercenii Vechi, Str.Florilor nr.15, GUTA MIRCEA-MARINEL, domiciliat in Calafat, Str.l Decembrie 1918, B1.I18, Sc.l, Et.l, Ap.6, GUTA MARINELA, domiciliata in Calafat, Str. , Str.l Decembrie 1918, B1.I18, Sc.l, Et.l, Ap.6, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator și în urma procedurii de mediere desfășurate la sediul biroului de mediator din Craiova,strada A.I.Cuza, bl.M18E, sc.l, ap.7, în care Mărgăritescu Adina Nicoleta a avut calitatea de mediator, am consimţit la încheierea prezentului acord, liber exprimat și neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acord cu cele convenite după cum urmează: Având in vedere faptul ca intre noi părţile s-a incheiat Contractul de vanzare-cumparare autentificat de către BNP Stoenescu Florea sub nr.517 din 19.02.1998, având ca obiect imobilul compus din teren in suprafaţa de 1000 mp si casa, situat in Mun.Calafat, Sat Ciupercenii Vechi, str.Florilor, nr.15, Jud.Dolj, inscris in CF 31416 a Mun.Calafat si având nr.cadastral 31416. Noi, părţile suntem de acord cu constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare autentificat de către BNP Stoenescu Florea sub nr.517 din 19.02.1998 pentru lipsa cauzei si repunerea pârtilor in situaţia anterioara. Noi, părţile suntem de acord cu rectificarea Cârtii funciare 31416 a Mun.Calafat, in sensul radierii dreptului de proprietate inscris pe numele Guta Mircea Marinei si Guta Marinela. Părţile vor înainta împreună prezentul acord de mediere instanţei de judecată pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se pronunţe o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată și nu conţine clauze care să aducă atingere legii și ordinii publice. încheiat azi, 10 decembrie 2013, la Craiova, în 6 (sase) exemplare, în prezenţa mediatorului MĂRGĂRITESCU ADINA NICOLETA, câte unul pentru fiecare parte, unul pentru instanţă și unul pentru dosarul de mediere. ss-indescifrabile Guţă Ion, Guţă Victoria, Guţă Mircea-Marinel, Guţă Marinela.” Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în ședinţă publică.

Complet: C3